ANBI

ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. De Bibliotheek BiblioNu heeft de ANBI-status. Om die AMBI-status te verkrijgen moeten wij aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten wij ons onder meer voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang. Verder hebben we met het geheel van onze activiteiten geen winstoogmerk en voldoen onze medewerkers aan de integriteitseisen. Ook hebben onze bestuurders geen eigen belang in de stichting.

Beloningsbeleid

Voor de stichting BiblioNu is de CAO Openbare bibliotheken van kracht.

Statuten

De statuten zijn op 9 november 2007 opgericht.

De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op 9 februari 2017.
De stichting BiblioNu is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 12068921.

 • Rechtsvorm: Stichting
 • Statutaire naam: Stichting BiblioNu
 • Kantooradres: Merseloseweg 59
 • Postcode: 5801 CC
 • Statutaire zetel: Venray
 • KVK nummer: 12068921
 • BTW nummer: NL 818698391B01
 • E-mailadres: info@biblionu.nl
 • Het ingevulde standaardformulier rond de publicatieplicht.

Onze raad van toezicht krijgt een vergoeding. Deze valt binnen de maximale vrijwilligersvergoeding die wettelijk is vastgelegd. Er is geen onkostenvergoeding betaald.

Doel

De stichting heeft ten doel het verzorgen van het openbare bibliotheekwerk in de gemeenten Horst aan de Maas en Venray, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan zijn.  

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • het in stand houden van openbare bibliotheekvoorzieningen, bibliotheekvoorzieningen voor specifieke doelgroepen, schoolbibliotheken en kenniscentra die bereikbaar zijn voor alle gebruikers;
 • het handhaven van een professionele personele bezetting;
 • de opbouw en beheer van een collectiegedrukte en digitale media, het uitlenen van die media, het geven vaninformatie uit en over die media en het toegankelijk maken van alle beschikbaremedia, informatie en informatiebronnen;
 • het leggen van contacten metmaatschappelijke, educatieve en culturele organisaties, die ook actief zijn ophet terrein van de informatievoorziening aan de burgers en op het terrein vande maatschappelijke ontwikkeling;
 • hethandhaven van de relatie van de stichting met het provinciale en landelijkenetwerk van openbare bibliotheken.
 • al hetgeen dat tot verwezenlijking van de doelstelling zal bijdragen.

Missie

Ontwikkelaar van mensen  

Wij willen niet alleen informatie aanbieden, we willen mensen helpen die informatie te filteren, beoordelen, begrijpen en om te zetten in praktische kennis en wijsheid. Wij helpen mensen eerst zelfredzaam te worden, en vervolgens om zichzelf verder te ontplooien. Wij zijn niet langer een gebouw vol boeken, we zijn een ontwikkelaar van mensen.

Daarbij past de volgende missie:

Wij geven mensen de mogelijkheden zich te ontwikkelen. Zo stimuleren we zelfredzaamheid en zelfontplooiing.

Visie

De fysieke basisvoorziening bestaat uit de dienstverlening waar alle vijf wettelijke functies een plek krijgen. Hier kunnen burgers van 0 tot 100+ zonder lidmaatschap of betaling beschikken over de collectie. Daarnaast zijn er gratis studieplekken en computers beschikbaar. Tot slot biedt het een podium voor diverse activiteiten voor, door en met de Horster gemeenschap. Voor het lenen van of opvragen van materialen bij andere bibliotheken in Nederland heb je een betaald lidmaatschap nodig.

Alle inwoners moeten zich thuis voelen in de huisvesting en het ervaren als hun plek, een huiskamer. Speciale  aandacht  wil  de  gemeente  voor  het  aantrekken  van  jongeren,  jongvolwassenen  en laaggeletterden. Zij komen doorgaans minder naar de bibliotheek, terwijl de bibliotheek juist veel te bieden heeft als studieplek, voor het vinden van informatie en maatschappelijke ondersteuning.