Reglement

.....

Artikel 1: inschrijving

 1. Iedereen kan als lener bij de Bibliotheek worden ingeschreven.
 2. Inschrijving geschiedt uitsluitend op vertoon van een geldig legitimatiebewijs.
 3. Een exemplaar van het reglement ligt er inzage in de bibliotheken.
 4. Met dit uitleenreglement wordt de lener of diens wettelijk vertegenwoordiger geacht bekend te zijn.
 5. Inschrijving voor betalende leners geschiedt, uitzonderingen daargelaten, voor een periode van één jaar.

Artikel 2: lenerspas

 1. Bij inschrijving ontvangt elke lener een zogenaamde lenerspas. 
 2. De lenerspas is eigendom van de Bibliotheek. De lener is slechts houder van de pas.

Artikel 3: vermissing of beschadiging van de lenerspas

 1. Bij vermissing van de lenerspas dient hiervan direct aangifte gedaan te worden bij de Bibliotheek.
 2. De lener of diens wettelijk vertegenwoordiger is volledig aansprakelijk voor (onrechtmatig) gebruik, verlies, diefstal en andere vormen van het in ongerede raken van de lenerspas zolang de in lid 1 van dit artikel bedoelde aangifte niet is gedaan.
 3. Bij de vermissing van de lenerspas, kan, na aangifte zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs een nieuwe lenerspas worden verstrekt, waarvoor een vergoeding betaald dient te worden. Hierbij vervalt de originele lenerspas. 
 4. Indien een lenerspas naar het oordeel van de medewerkers van de bibliotheek zodanig versleten of beschadigd is dat de gegevens niet meer doelmatig kunnen worden ingelezen, wordt een nieuwe lenerspas verstrekt, waarvoor een vergoeding betaald dient te worden.
 5. Een nieuwe lenerspas kost voor leden vanaf 18 jaar €2,50. De lener is verantwoordelijk voor de geleende materialen. 

Artikel 4: adreswijziging

 1. Een adreswijziging dient door de lener of diens wettelijk vertegenwoordiger zo spoedig mogelijk aan de Bibliotheek te worden gemeld.
 2. Eventuele gevolgen van het niet tijdig melden van een adreswijziging zijn geheel voor rekening en risico van de lener.

Artikel 5: verlenging van de geldigheidsduur van de lenerspas

 1. Iedere betalende lener krijgt vóór de datum waarop de termijn van zijn lidmaatschap verstrijkt een brief toegezonden voor de betaling van de nieuwe termijn.
 2. Na ontvangst van betaling wordt het lidmaatschap automatisch verlengd, zonder verstrekking van een nieuwe lenerspas.
 3. Verlenging van het lidmaatschap van leners die niet gehouden zijn tot betaling, geschiedt eveneens zonder verstrekking van een nieuwe lenerspas.

Artikel 6: beeïndiging van het lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt door:

 1. overlijden van de lener.
 2. voorlopige schorsing dan wel definitieve ontzegging van het lidmaatschap door de directeur-bestuurder van de Bibliotheek, zoals omschreven in artikel 19 van dit reglement.
 3. opzegging door de lener. Er wordt een opzegtermijn van een maand gehanteerd.
 4. minimaal drie jaar na de eerstvolgende verjaardagsdatum geen gebruik te hebben gemaakt van de lenerspas als lid zijnde onder de 18 jaar het niet voldoen aan de betalingsverplichting. 
 5. de lenerspas wordt geblokkeerd en vervalt na één jaar.
  Het betreffende lid kan daarna een nieuwe inschrijving aanvragen. 
 6. Indien op een verlopen pas een deposito staat, moet het lid dit binnen 5 jaar terugvorderen. Na deze periode vervalt het tegoed aan BiblioNu.

Artikel 7: tarieven

 1. De directeur-bestuurder stelt de contributietarieven en overige tarieven vast. 
 2. Wijzigingen van alle tarieven worden tenminste één maand voor de datum van wijziging in de bibliotheekvestigingen kenbaar gemaakt. 
 3. Leners die als zodanig staan ingeschreven bij een andere Nederlandse openbare bibliotheek kunnen zich tegen inlevering van hun geldige lenerspas laten overschrijven als lener. Over de termijn waarover elders al contributie is betaald, wordt geen contributie geheven. De Bibliotheek heeft het recht voor deze overschrijving een administratievergoeding te vragen.
 4. Aan individuele leners, groepen van leners, of instellingen kunnen afwijkende tarieven in rekening worden gebracht.
 5. Restitutie van betaalde contributie vindt niet plaats in het eerste jaar van het lidmaatschap.

Artikel 8: uitleentermijn en verleninging van de uitleentermijn

 1. De uitleentermijn van de diverse materialen kan verschillend zijn.
 2. De uitleentermijn kan maximaal twee keer met dezelfde periode verlengd worden.
 3. Verlenging van de uitleentermijn kan telefonisch geschieden op de tijden waarop de Bibliotheek geopend is voor het publiek.
  Verlengen via internet kan 24 uur per dag.
 4. Verlenging van de uitleentermijn is niet mogelijk indien de media al door een andere lener zijn gereserveerd. 
 5. Bij verlenging is opnieuw het geldende leengeld verschuldigd.
 6. Het is niet mogelijk de materialen vooraf te verlengen (op de dag van meenemen).

Artikel 9: te-laat-geld

 1. Bij overschrijding van de in artikel 8 vermelde uitleentermijn wordt te-laat-geld in rekening gebracht per geleend medium.
 2. Bij niet voldoen van het in lid 1 van dit artikel omschreven te-laat-geld wordt de lener verdere uitlening geweigerd, zolang de lener niet aan de betalingsverplichting(en) heeft voldaan.
 3. Indien verlenging van de uitleentermijn wordt aangevraagd op het moment dat de uitleentermijn is verstreken, wordt eveneens te-laat-geld in rekening gebracht, zoals omschreven in lid 1 van dit artikel.

Artikel 10: reserveringen

 1. Uitgeleende materialen kunnen gereserveerd worden.
 2. Er mogen maximaal 5 reserveringen per lidmaatschap open staan.
 3. Wanneer de gereserveerde media beschikbaar komen, ontvangt de lener hiervan bericht.
  Na ontvangst van bericht dienen de media binnen zeven dagen geleend te worden. Indien dat niet het geval is, wordt de reservering beëindigd. 
 4. Voor het reserveren van media buiten de provincie Limburg worden kosten per medium in rekening gebracht.
 5. Restitutie van de in lid 5 van dit artikel omschreven kosten vindt nimmer plaats.

Artikel 11: aanvragen materialen

 1. Indien een lener media wenst te lenen welke niet tot de collectie van de bibliotheek behoren, dan kunnen deze media bij andere
  bibliotheken worden aangevraagd.
 2. Wanneer de aangevraagde media beschikbaar komen, ontvangt de lener hiervan bericht. De media blijven gedurende de, door de leverende
  bibliotheek, gestelde uitleentermijn beschikbaar.
 3. De lener dient zich aan de uitleentermijn te houden, welke door de leverende bibliotheek, is gesteld.
 4. Wanneer het aangevraagde bestaat uit fotokopieën, vergoedt de lener de kopiekosten.
 5. Voor het aanvragen van media bij andere bibliotheken kunnen kosten per aangevraagd medium in rekening gebracht worden.  

Artikel 12: gebruik van de media en mediadragers

 1. De lener dient de media met uiterste zorgvuldigheid te gebruiken.
 2. Het is niet toegestaan de media aan derden beschikbaar te stellen.
 3. Alvorens de lener de media leent, dient hij zich te overtuigen van de goede staat ervan. Eventueel constateerbare beschadigingen en/of
  verontreinigingen dienen alvorens de media te laten registreren, gemeld te worden bij de Bibliotheek.
 4. De lener is aansprakelijk voor iedere beschadiging en/of verontreiniging van de geleende media.
 5. Reparatiekosten van de in lid 4 van dit artikel omschreven beschadigingen en/of verontreinigingen dienen door de lener vergoed te worden.
 6. Indien de geleende media moeten worden afgeschreven als gevolg van de in lid 4 van dit artikel omschreven beschadigingen en/of verontreinigingen, zullen de vervangingskosten naar evenredigheid bij de lener in rekening worden gebracht. De lener ontvangt hiervoor een nota, welke binnen veertien dagen na ontvangst voldaan dient te worden.
 7. Indien een lener de in lid 6 van dit artikel omschreven nota niet betaalt, kan zijn lenerspas geblokkeerd worden totdat de rekening
  is voldaan.
 8. Daisy-spelers, e-readers, herinneringskoffers en EHBD-koffers worden alleen uitgeleend aan personen van 12 jaar en ouder.
 9. Bij te laat inleveren wordt te-laat-geld in rekening gebracht.   

Artikel 13: vermissing van de media

 1. Indien de lener de door hem geleende media vermist, dient dit onverwijld aan de Bibliotheek te worden medegedeeld.
 2. Bij vermiste media zullen administratie- alsmede vervangingskosten naar evenredigheid bij de lener in rekening worden
  gebracht. De lener ontvangt hiervoor een nota, welke binnen veertien dagen na ontvangst voldaan dient te worden.
 3. Indien een lener de in lid 2 van dit artikel omschreven nota niet betaalt, kan zijn lenerspas geblokkeerd worden totdat de rekening
  is voldaan.
 4. Indien vermiste media binnen een maand na betaling alsnog teruggevonden worden, zal eventueel restitutie van de in lid 2
  omschreven vervangingskosten plaatsvinden, op vertoon van het betaalbewijs en afhankelijk van de staat waarin de vermiste media worden
  teruggebracht.
 5. Restitutie van de in lid 2 van dit artikel omschreven administratiekosten vindt nimmer plaats.
 6. Bij opgave van vermissing van geleende media na het verstrijken van de uitleentermijn wordt eveneens het in artikel 9 lid 1 omschreven
  te-laat-geld in rekening gebracht. Bij niet-betaling van dit te-laat-geld kan de lenerspas geblokkeerd worden totdat het te-laat-geld
  is voldaan.  

Artikel 14: aansprakelijkheid bij uitleen en gebruik van cd’s, dvd’s e.d

 1. De Bibliotheek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij beschadiging van apparatuur van de lener als gevolg van het lenen van
  cd’s, daisy-roms, software, dvd’s enz. Dit betekent dat indien apparatuur van de lener beschadigd raakt als (vermeend) gevolg van het
  lenen van deze media de bibliotheek onder geen enkele voorwaarde gehouden is tot vergoeding van de geleden schade.  

Artikel 15: aansprakelijkheid gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten

 1. De lener is aansprakelijk voor alle kosten, waaronder begrepen zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die de bibliotheek maakt wegens
  het niet of niet-tijdig inleveren, beschadigen, verloren gaan of ophalen van de geleende materialen. Hieronder vallen o.a. vervangingskosten,
  te-laat-geld en administratiekosten.  

Artikel 16: aansprakelijkheid voor eigendommen van de gebruiker

 1. De Bibliotheek is niet aansprakelijk voor in media achtergelaten eigendommen van de lener of van derden.
 2. De Bibliotheek is niet aansprakelijk voor goederen die de lener of derden in de bibliotheek achterlaten.
 3. De Bibliotheek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij beschadiging van apparatuur of informatiedrager van de gebruiker als gevolg van koppeling van die apparatuur of informatiedrager in de Bibliotheek aan apparatuur van de Bibliotheek. Dit betekent dat indien apparatuur of informatiedrager van de gebruiker beschadigd raakt als (vermeend) gevolg van het koppelen van die apparatuur of informatiedrager aan apparatuur van de Bibliotheek, de Bibliotheek onder geen enkele voorwaarde gehouden is tot vergoeding van de geleden schade.  

Artikel 17: media niet bestemd voor uitlening

 1. Zeer kostbare en/of antiquarische media, evenals kranten, de nieuwste nummers van tijdschriften en naslagwerken worden niet uitgeleend. Deze media zijn slechts ter inzage.  

Artikel 18: uitsluiting van uitlening

 1. Bij herhaaldelijke overtreding van dit uitleenreglement kan de lener voor bepaalde of onbepaalde tijd worden uitgesloten van uitlening.
 2. Uitsluiting van uitlening geschiedt schriftelijk door de directeur-bestuurder.  

Artikel 19: ontzegging van de toegang

 1. Een bezoeker die ordeverstorend gedrag vertoont kan, na waarschuwing, voor bepaalde of onbepaalde tijd de toegang tot de Bibliotheek worden ontzegd.
 2. De ontzegging tot toegang geschiedt schriftelijk door de directeur-bestuurder.  

Artikel 20: klachtenregeling en beroepsmogelijkheid

 1. De lener heeft het recht klachten in te dienen over de dienstverlening van de Bibliotheek.
 2. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij BiblioNu, Merseloseweg 59, 5801 CC Venray. Binnen een termijn van drie weken zal de klacht schriftelijk beantwoord worden.
 3. Indien een lener ontevreden is over de beantwoording van een klacht zoals in lid 2 van dit artikel omschreven, kan de lener zijn klacht binnen een termijn van twee weken in tweede instantie indienen bij de directeur-bestuurder, die de klacht binnen een termijn van twee weken schriftelijk zal beantwoorden. Tijdens de periode van behandeling van de klacht in tweede instantie door de directeur-bestuurder, blijft het besluit ten aanzien van de klacht in eerste instantie, zoals omschreven in lid 2 van dit artikel, gehandhaafd.
 4. Indien een lener nog steeds ontevreden is over de beantwoording van een klacht zoals in lid 3 van dit artikel omschreven, kan de lener binnen een termijn van vier weken in beroep gaan bij de Raad van Toezicht, dat binnen een termijn van vier weken zal antwoorden. Tijdens de periode van behandeling van het beroep door De Raad van Toezicht blijft het besluit van de directeur-bestuurder ten aanzien van een klacht in tweede instantie, zoals in lid 3 van dit artikel omschreven, gehandhaafd.
 5.  De beroepsmogelijkheden binnen de Bibliotheek zijn na een besluit van de Raad van Toezicht uitgeput.  

Artikel 21: onvoorziene omstandigheden

 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de directeur-bestuurder.  

Artikel 22: in werking treding van dit reglement

 1. Dit reglement treedt in werking en is aangepast op 1 januari 2017.  

Artikel 23: wijziging en intrekking van dit reglement

 1. Wijziging en/of intrekking van dit reglement is voorbehouden.
 2. Wijziging en/of intrekking van dit reglement geschiedt door de Raad van Toezicht.
 3. Ingeval van wijzigingen en/of intrekking van het reglement wordt een aankondiging hierover tenminste één maand voor de datum van inwerkingtreding van de wijziging c.q. intrekking van dit reglement op een duidelijke plaats in de Bibliotheek bekend gemaakt.
 4. Ingeval van wijzigingen of intrekking van het reglement, wordt de gewijzigde tekst of een nieuw exemplaar opgehangen in de bibliotheekvestigingen.
 5. Dit reglement ligt ter inzage in alle vestigingen van de Stichting BiblioNu.  

Begrippenlijst

 • De Bibliotheek
  De Bibliotheek BiblioNu
 • Raad van Toezicht
  Raad van Toezicht van de Bibliotheek BiblioNu
 • Directeur-bestuurder
  De directeur-bestuurder van de Bibliotheek BiblioNu
 • Lener
  Degene die als gebruiker bij de Bibliotheek BiblioNu staat ingeschreven, cq diens wettelijk vertegenwoordiger
 • Geldig legitimatiebewijs
  Rijbewijs, paspoort of identiteitskaart
 • Wettelijk vertegenwoordiger
  Vader, moeder, voogd e.d.
 • Media
  Overkoepelende term voor boeken, tijdschriften, cd’s, dvd’s, daisy-roms, software, e.d.